Skip to main content

Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

21 Haziran 2021

Çevre sorunlarının çözümlenebilmesi için, kaynakların korunması ve doğanın dengesinin sağlanmasında atıkların tekrardan ekonomiye kazandırılması önemli bir yer almıştır. Çağdaş dünya da atıkların yönetilmesi konusunda belirli bir öncelik sıralaması izlenmektedir. Bahsi Geçen önceliklerden en önemlisi atık miktarını kaynağında azaltmak ve geri kazanılabilir atıkların yeniden kazanılmasını sağlamaktır. 

17.06.2011 Tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’nin, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi İşletenin Yükümlülükleri başlığı altında yer alan  Madde-9’da yükümlülükler belirtilmiştir. Buna göre Geri Kazanım Tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiler;

sanliurfa tehlikeli atik0007

Tesislerini bu Tebliğde belirlenen standartlara uygun hale getirmekle, bu maksatla çevre lisansı almakla,

(Değişik:RG-11/3/2015-29292) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında kütle denge bildirimini yapmakla,

(Değişik:RG-11/3/2015-29292) Acil durumlarla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğu zaman il müdürlüklerine bilgi vermekle ve gerekli tedbirleri almakla,

Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamakla,

Tesisin kapatılması durumunda gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdür ifadeleri yer almaktadır.

BEGÜM GERİ DÖNÜŞÜM KİMYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  olarak Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı konusunda faaliyet gösteren firmalarımızın, Çevre Lisansı alınması aşamalarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tehlikeli Atık Geri Kazanımı:

Birçok tehlikeli atık ya da tehlikeli kimyasal, risklerini azaltmak kaydı ile yeniden kullanılabilmektedir. Bu maddeler atıl duruma geçtikten sonra kullanıcılar tarafından kontrol edilmemektedirler. Bu atıkların hepsi olmasa bile bir kısmının gerekli kontrollerden geçirildikten sonra, doğru temizleme ve doğru proseslerden geçirildikten sonra geri kazanımı mümkün olmaktadır.

02.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Atık İşleme Tesisinin Yükümlülükleri başlığı altında yer alan Madde-10’da Tehlikeli Atık Geri Kazanımı konusunda faaliyet gösteren tesislerin sağlaması gereken şartlar belirtilmiştir. Bu Şartlarda belirtildiği üzere;

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesi almakla, belirlenen şartlara uymakla,

Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa ve il müdürlüğüne bilgi vermekle,

Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

Tesisin işletilmesi ile ilgili her bir bölümün çalışma planını hazırlayarak uygulamakla,

Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıklarının bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,

UATF kullanılması zorunlu olan atıklar için, tesisine kabul edeceği atığın UATF’de belirtilen atık tanımına uygunluğunu tesise girişte tespit etmekle, kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve on beş gün içinde atık üreticisine göndermekle, UATF ile ilgili olarak atık üreticisi ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle, taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa ve il müdürlüğüne bilgi vermekle,

Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla,

Bakiye atıkları ile ilgili olarak Yönetmelikte atık üreticilerine verilen yükümlülükleri yerine getirmekle,

Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bilgi ve taahhütname vermekle,

Tesisin kapatılması için kapatma planı hazırlayarak yüz seksen gün önceden Bakanlığa başvurmak ve onay almakla,

Yangına karşı güvenlik önlemlerine yönelik bağlı olduğu belediyeden itfaiye raporu almakla,

yükümlüdür ifadeleri yer almaktadır.

BEGÜM GERİ DÖNÜŞÜM KİMYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  olarak Tehlikeli Atık Geri Kazanımı konusunda faaliyet gösteren firmalarımızın ilgili yönetmelik kuralları uyarınca çalıştırılması, işletilmesi ve Geri Kazanım Lisansının alınması konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


İlgili İçerikler